Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

makemewannadie
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vianamesarestupid namesarestupid
makemewannadie
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan vianamesarestupid namesarestupid
makemewannadie
makemewannadie
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
makemewannadie
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
7958 f7aa
Reposted fromClary Clary viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
9563 4cfe
Reposted fromthegirl thegirl viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
0796 e260 500
Reposted frommslexi mslexi viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
makemewannadie
9561 98bd
Reposted fromaniczorka aniczorka viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
4104 c2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda
makemewannadie
9650 3159
Reposted fromdusielecc dusielecc viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
makemewannadie
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
9162 46c9
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
0910 8305
Reposted fromdailylife dailylife viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
3153 cd7e
Reposted fromdailylife dailylife viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl