Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2016

makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
Reposted frombluuu bluuu viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
9321 3c45 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0774 261c
Reposted fromhearted hearted viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
7892 188b
Reposted fromkaiee kaiee viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
8686 cc06
Reposted fromlittlefool littlefool via-lexiie- -lexiie-
makemewannadie
5616 0b8c 500
Reposted fromrol rol viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
4606 1a02
Reposted fromrysia rysia viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
6911 faae
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
7357 69a6 500
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
Self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel.
— Eleanor Brownn
Reposted fromolewka olewka viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
I knew I matured when I realized every situation doesn’t need a reaction. Sometimes you just have to leave people to continue to do the lame shit that they do.
— (via suspend)
Reposted fromrousmadder rousmadder viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
0891 46df 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
makemewannadie
- Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromcudoku cudoku viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
7232 4e47 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayourheartbeat yourheartbeat
makemewannadie
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl