Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viazapachsiana zapachsiana
4759 e1c6
Reposted fromamatore amatore viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
makemewannadie
3370 0fb0
makemewannadie
1247 6b9e
Reposted fromwindingroads windingroads viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
Reposted fromdreamadream dreamadream viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
3015 5c6e
Reposted fromcorvax corvax viagwiazdeczka gwiazdeczka
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
6585 6867
Reposted fromcouples couples viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
7109 708c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0589 39bb
Reposted fromoutline outline viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
3295 5e0a
Reposted fromglasswicc glasswicc viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl