Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

makemewannadie
7485 ef36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
8512 b0e8
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
9360 1426
Reposted fromflesz flesz viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Reposted fromloverdose loverdose viazapachsiana zapachsiana
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viazapachsiana zapachsiana
4759 e1c6
Reposted fromamatore amatore viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl