Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

makemewannadie
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Bo nigdy nie myślisz, że ostatni raz jest ostatnim razem. Myślisz, że będzie więcej.
— Meredith Grey
Reposted frommickeymouse mickeymouse viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Lepiej znam kobiety. Doskonale je rozumiem. Jeśli na przykład spotkana na ulicy dziewczyna powiedziała mi kiedyś: «Mam w sercu bałagan jak w cygańskim tobołku» - to ja mniej więcej wiem, co tam się w tym sercu dzieje. A jeśli mężczyzna mi mówi: «Idę teraz na wódkę» - już nie jestem taka pewna, co kryje się za tym prostym stwierdzeniem. Mężczyznę widzę jak zza szyby. Kobietę natomiast rozumiem w lot.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommusic-girl music-girl viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
Czytała Krystyna Czubówna.
Reposted fromLuukka Luukka viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie

gyllenhaaldaily:

Love and Other Drugs, 2010.
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
8979 dafe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
7485 ef36
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
makemewannadie
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viazapachsiana zapachsiana
makemewannadie
makemewannadie
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl